Projectmanager Mauritshuis

In 2008 doet zich een mogelijkheid voor om het Mauritshuis (in het monumentale pand aan de Korte Vijverberg) uit te breiden met het naastgelegen pand Plein 26, onderdeel van Sociëteit de Witte. Een uitbreiding van het Mauritshuis komt tegemoet in de groeiende bezoekersstromen en de verdiencapaciteit van het museum.

Vast Janszen is projectmanager om een samenwerkingsovereenkomst op te stellen tussen het Mauritshuis en het Rijksvastgoedbedrijf (RVB, voorheen Rijksgebouwendienst). Een uitbreiding die wordt gerealiseerd in een bijzondere samenwerking tussen het Mauritshuis en de Rijksgebouwendienst. Het Mauritshuis wil graag in zee met het RVB, maar wenst het projectmanagement in eigen hand te houden. Bovendien financiert het museum een groot deel van de kosten zelf. Het wordt dan ook geen gewone samenwerkingsovereenkomst, maar een innovatieve samenwerkingsovereenkomst. Het project kan worden beschouwd als een overgangsvorm tussen het traditionele opdrachtgeverschap en een Publiek Private Samenwerking (PPS) tussen het rijk en het museum.

Dit project roept vragen op als ‘Hoe garanderen we een investeringsbudget als er nog geen definitief ontwerp of aanbesteding is, terwijl wel al vastligt hoeveel de huur maximaal mag stijgen’; ‘Hoe garanderen we de monumentale kwaliteit en de kwaliteit van de werkzaamheden als het projectmanagement niet bij de Rijksgebouwendienst ligt’.

De samenwerkingsovereenkomst beschrijft welke partijen welke verantwoordelijkheden hebben gedurende het proces. Op inventieve wijze wordt invulling gegeven aan het verrekenmodel van de Rijksgebouwendienst (2008). Van onderhoud tot aansprakelijkheid, van aanbesteding tot selectie van partijen, van kwaliteitscontrole en werkuitvoering tot beheer.

Het is de moeite waard om te bekijken of deze constructie voor herhaling vatbaar is voor specifieke klanten van de Rijksgebouwendienst of voor marktpartijen die in een vergelijkbare constructie voor hun klanten werken, bijvoorbeeld universiteiten en corporaties.

De klant krijgt zijn gewenste samenwerkingsvorm met maximale verantwoordelijkheid. Het Mauritshuis kiest DARE/ Peter Bakkum (http://www.dareprojects.nl/) als projectmanager.

Het ‘nieuwe’ Mauritshuis is in juni 2014 opgeleverd.

 

Projectmanager Rechtbank Amsterdam

De Rechtbank en het Openbaar Ministerie in Amsterdam hebben nieuwe huisvesting nodig.  Sinds 1999 zijn de partijen met de Rijksgebouwendienst in gesprek over groei. Na een adviesrapport in 2001 en een instandhoudingsplan in 2006, is Vast Janszen als projectmanager verantwoordelijk voor opvolging van het project.

In een team van professionals wordt onder de verantwoordelijkheid van Vast Janszen een business case opgesteld. Hierin zijn percelen geselecteerd die een ontwikkelpotentie hebben van ca.  80.000 m2 voor herhuisvesting. Met aanvankelijk vijf locaties wordt aan de hand van massastudies een business case uitgewerkt. Twee locaties zijn favoriet en realistisch: het Marineterrein en de Zuidas. Aanvullende stedenbouwkundige studies vallen gunstiger uit voor de Zuidas. De beslissing valt medio 2010: Voor de rechtbank en het openbaar ministerie komt er nieuwbouw op de Zuidas. Het stedenbouwkundig plan is nader gespecificeerd, het bestemmingsplan is gewijzigd en een intentie overeenkomst met de gemeente Amsterdam gesloten.

De nieuwbouw wordt in fasen gerealiseerd, waarna de bestaande gebouwen in fasen kunnen worden gesloopt en de organisatie in fasen kan verhuizen. Een mooie uitdaging het nieuwe complex  af te stemmen op het te ontwikkelen dokmodel, waarbij de infrastructuur deels ondergronds wordt gebracht.

In mei 2016 is het DBFMO contract gesloten. In het consortium is Kaan architecten vertegenwoordigd.

 

 

Projectmanager gemeente Rotterdam

De huisvesting van het voortgezet onderwijs in Rotterdam behoeft een investeringsimpuls. In opdracht van de dienst Jeugd, Onderwijs en Samenleving van de gemeente Rotterdam wordt onder leiding van Vast Janszen een investeringsprogramma opgesteld voor het Voortgezet Onderwijs in Rotterdam voor de periode 2006-2009 en 2010-2013.

Het toedelen van investeringsbudgetten voor een langere periode verondersteld onderbouwing en verantwoording. In samenwerking met de verschillende schoolbesturen van het voortgezet onderwijs, de belangen van verschillende wethouders en beleidsprioriteiten van de gemeente Rotterdam, wordt een set van criteria ontwikkeld. Met de verantwoordelijke wethouder en de directeuren van de schoolbesturen worden criteria en weging overeengekomen. De analyse leidt tot een toedeling van investeringsbudgetten voor scholen in het voortgezet onderwijs in de gemeente Rotterdam.

De resultaten zijn gepubliceerd in “Rotterdam investeert in  onderwijs, Integraal Huisvestingsplan Onderwijs” ® Rotterdam 2006-2010

Projectmanager herhuisvesting ministeries van BZK en Justitie

Voor het ministerie van Justitie en Veiligheid en het ministerie van Binnenlandse Zaken moet in Den Haag nieuwe huisvesting worden gerealiseerd (ca. 125.000 m2). De bestaande huisvesting is verouderd en moet ingrijpend worden gerenoveerd om installatietechnisch weer aan de eisen te kunnen voldoen.

In opdracht van de Rijksgebouwendienst/ ministerie van VROM is Vast Janszen als projectmanager verantwoordelijk voor een portefeuille analyse. Renovatie van de bestaande huisvesting is dan definitief als onhaalbaar getypeerd. Tijdelijke huisvesting ten tijden van de renovatie zou de kosten onacceptabel hoog maken. Een long list, bestaande uit vastgoed uit de Rijksportefeuille en uit de markt, is opgesteld. De krimpende overheid biedt veel mogelijkheden om een oplossing te vinden in de bestaande vastgoed portefeuille van het Rijk. Doorlooptijd, functionaliteit en kosten brengen de longlist terug tot een shortlist (Koningin Julianaplein, Bellevue, busplatform en de Zwarte Madonna). Uit lokatiestudies blijken de meeste kavels niet groot genoeg voor twee ministeries. De lokatie van de Zwarte Madonna blijkt de meest geschikte. Als met de gemeente Den Haag overeenstemming wordt bereikt over de locatie van de Zwarte Madonna, is een definitieve locatie gevonden (2005-2007). In 2002 stemt de Haagse gemeenteraad in met het voorstel het gebouw te slopen, maar pas in december 2006 verlaten de laatste bewoners hun appartementen.

Vast Janszen is lid van het projectteam nieuwbouw en als assetmanager verantwoordelijk voor de beoordeling van voorlopig en definitief ontwerp. Daarbij behartigt zij ook de belangen van mogelijk derde huurder(s) in het complex, waarvoor 10.000 m2 commerciële ruimte in de plint (de begane grond van de gebouwen) beschikbaar is. Zij stelt een programma van eisen op voor deze ruimten. In samenwerking met Kristal, Bouwfonds MAB, de gemeente Den Haag en de winkeliersvereniging van het centrum van Den Haag worden voorstellen uitgewerkt voor invulling van het programma.

Begin 2008 start de bouw van de ministeries van Justitie en Veiligheid en Binnenlandse Zaken van de Duitse architect Hans Kollhoff op de Turfmarkt. De nieuwbouw is in 2013 opgeleverd. Van de 10.000 m2 commerciële ruimte wordt uiteindelijk een aanzienlijk kleiner deel beschikbaar gesteld aan derden voor detailhandel. Het ministerie van Veiligheid en Justitie kiest ervoor meer dienstonderdelen te concentreren  op deze locatie.

Energiezuinigheid is van het begin af aan een belangrijk ontwerpthema. Door de toepassing van betonactivering in combinatie met ondergrondse warmte- en koudeopslag heeft het gebouw een gunstig energieverbruik. Het energieverbruik ten opzichte van de oude huisvesting is circa vijftig procent minder. Het nieuwe pand is op dit moment (2013) het grootste kantoorpand van Nederland en met 36 etages het hoogste gebouw van Den Haag.

Projectmanager Gemeente Westland

In opdracht van de gemeente Westland wordt Vast Janszen gevraagd als projectmanager. Met de verschillende sportverenigingen in de gemeente Westland bestaan op dat moment uiteenlopende afspraken over het beheer en de exploitatie van de verenigingen. De gemeente wil graag met alle verenigingen dezelfde afspraken overeenkomen. Hiervoor is het nodig dat een uniforme overeenkomst wordt gemaakt waaraan alle verengingen zich conformeren,

Vast Janszen treedt als projectmanager om met de accountmanager van de sportverenigingen en de jurist van de gemeente Westland, aangevuld met Henk Jan Steller, BTW deskundige een overeenkomst op te stellen. Tussentijds vindt overleg plaats met de vertegenwoordigers van de verenigingen binnen de gemeente Westland.

De standaard gebruiksovereenkomst voorziet erin dat alle verenigingen gelijke rechten en plichten krijgen ten opzichte van de gemeente. Dit geldt ten aanzien van huurprijzen, onderhoudsvoorzieningen, maar ook onderhoudsverplichtingen.

Ruim 80% van de sportverenigingen heeft een jaar na start van de werkzaamheden (2008) ingestemd met de overeenkomst en deze ondertekend als de opdracht aan Vast Janszen eindigt.

Projectmanager Pastoe complex in Utrecht

In opdracht van Dutch Design Center is Vast Janszen gevraagd een haalbaarheidsonderzoek te doen naar de herontwikkeling van het UMS Pastoe complex in Utrecht. Het onderzoek vindt plaats in samenwerking met Bureau SLA en WMConsult (bouwkosten).

De meubelfabriek Pastoe is sinds 1913 gevestigd nabij het centrum van Utrecht. Als gevolg van flexibilisering van de meubelproductie is het ruimtebeslag door de Pastoefabriek in het complex van gebouwen in de loop der jaren teruggebracht en in gebruik gegeven c.q. verhuurd aan gerelateerde organisaties (Dutch Design Center, Dutch Design Center intitiative en Post Amsterdam). Aangegeven is dat door uitplaatsing van de productielijn, het ruimtebeslag van Pastoe verder kan worden teruggebracht.

De wijk Hoograven in Utrecht waarin de Pastoefabriek gelegen is, is in ontwikkeling. Vooruitlopend op het moment waarop de volledige meubelproductie elders wordt gesitueerd, is het moment daar te zoeken naar een passende herbestemming voor Rotsoord, waar de Pastoefabriek een prominente rol in speelt.

Het onderzoek voorziet in behoud van de functies van UMS Pastoe zoals die nu in het complex zijn ondergebracht, met behoud van het industrieel erfgoed en met aanvulling van functies die de kwaliteiten van Pastoe – duurzaamheid, kwaliteit, innovatie en engagement – versterken. In het onderzoek wordt nadrukkelijk stilgestaan bij bij de financiële haalbaarheid van een herontwikkeling (2007 – 2008).

Voor meer informatie lees hier de haalbaarheidsanalyse van dit project.

Projectmanager Hoge Raad der Nederlanden

In 1988 heeft de Hoge Raad aan het Plein plaats moeten maken voor de uitbreiding van de Tweede Kamer. Sindsdien is de Hoge Raad gehuisvest aan de Lange Voorhout in het monumentale Huis Huquetan met een uitbreiding aan de Kazernestraat. Als gevolg van een gestage groei van zaken en daarmee personeel is deze huisvesting te klein geworden. Als tijdelijk maatregel is een deel van de HR sinds 1997 gehuisvest aan de overzijde aan het Lange Voorhout. Recentelijk is hier opnieuw een stuk bij gehuurd om de groei op te vangen. In opdracht van de Rijksgebouwendienst van het Ministerie van VROM is door Vast Janszen eerst als projectmanager, later als rechterhand van de projectmanager, gewerkt aan de herhuisvesting van de Hoge Raad der Nederlanden (2004-2009).

Onder de verantwoordelijkheid van Vast Janszen is een longlist gemaakt, die, in samenspraak met de Hoge Raad en het ministerie van Justitie, is teruggebracht naar een shortlist. Er wordt een haalbaarheidsstudie gemaakt om de Hoge Raad uit te breiden richting het naastgelegen Edith Stein College, voorzien van referentiebeelden, een kostenraming en een planning. De conclusie is echter dat de nadelen van het plan groter zijn dan de voordelen.

Het opdrachtgeverschap, bestaande uit vertegenwoordigers van de Hoge Raad en het ministerie van Justitie, besluit herhuisvesting op een andere geschikte locatie in Den Haag te zoeken. Hiervoor komt een locatie aan het Korte Voorhout tegenover het ministerie van Financiën in beeld.

In een bestuurlijk complexe omgeving (gemeente Den Haag, Franse Ambassade, ministerie van Buitenlandse Zaken, ministerie van Justitie en Hoge Raad), is een nieuw plan ontwikkeld. Het bestemmingsplan moet worden aangepast, een belendend moet worden aangekocht, de Franse Ambassade moet verhuizen, maar het plan komt er met breed gedragen steun van het opdrachtgeverschap. Dan is het moment waarop het projectmanagement wordt teruggegeven aan de Rijksgebouwendienst.

Nadat een stedenbouwkundig plan is uitgewerkt, overeenstemming is bereikt met de vertegenwoordiging van de Franse Ambassade en belendend onroerend goed is aangekocht, is een geïntegreerd contract opgesteld (DBFMO – Design, Build, Finance, Maintain, Operate waarin de opdrachtgever voor een lange periode het onderhoud en facilitaire diensten (Maintain en Operate’) samen met het ontwerp (Design) en de uitvoering (Build) en de financiering (Finance) van zijn huisvesting bij één marktpartij onder. In deze contractvorm zijn afgespraken vastgelegd over van de gewenste kwaliteit (‘outputspecificaties’), de financiële afspraken, de contractuele, organisatorische en procesmatige onderwerpen).

Momenteel is de bouw in volle gang en is de verwachting dat Hoge Raad eind 2015/ begin 2016 in de nieuwe huisvesting kan trekken.