Vastgoedadviseur Gemeente Zaanstad

Het nieuwe stadhuis in Zaanstad, onderdeel van het grootstedelijke herontwikkelingsplan Inverdan, moet de gemeente voorzien van een efficiëntere huisvesting. Bestuurders en ambtenaren zijn verspreid gehuisvest over Zaanstad en zullen op termijn geconcentreerd gehuisvest worden. In opdracht van DHV, COAX en Croon en Partners wordt Vast Janszen gevraagd een advies te geven voor het al dan niet in eigendom verwerven van het nieuw te bouwen stadhuis voor de gemeente Zaanstad.

Analyse en advies Belastingdienst

De Belastingdienst reorganiseert met vergaande consequenties voor de huisvesting.  ‘De nieuwe Belastingdienst’ (2002-2003)’ voorziet in een integratie van voorheen afzonderlijke kantoren voor Particulieren, Ondernemers, Grote Ondernemers en de Douane. De samenvoeging van de verschillende belastingdienstonderdelen moet zich binnen een tijdsbestek van 1 jaar voltrekken en zoveel als mogelijk binnen de eigen vastgoed portefeuille.

Per regio, per vestiging en per organisatieonderdeel is de formatie, het ruimtegebruik, de groei en krimp inzichtelijk gemaakt. Door de afzonderlijke kantoren samen te voegen is in kaart gebracht welke gebouwen uit portefeuille zich het meest lenen voor gezamenlijke huisvesting. In samenwerking met de verschillende dienstonderdelen zijn verhuisbewegingen in kaart gebracht en de daaruit voortvloeiende interne verbouwingen en afstoot van vastgoed.

Het advies resulteert in huisvestingsoplossingen voor de 13 belasting- en 4 douaneregio’s. De totale portefeuille van de Belastingdienst telt dan 80 gebouwen op ruim 600.000 m2 en ruim 17.000 fte’s. De portefeuille van de Douane is 91 gebouwen groot met 5.600 fte’s.

In navolging van het advies vinden in- en externe verhuizingen plaats, een beperkt aantal nieuwbouwontwikkelingen en afstoot van onroerend goed.

Vast Janszen treedt hier op als projectverantwoordelijke in samenwerking met het bureau MOARKI.

Portefeuille-analyse ministerie Buitenlandse Zaken

Elke onroerend goed portefeuille behoeft zo nu en dan een grondige analyse.De Directie Huisvesting Buitenland van het ministerie van Buitenlandse Zaken wil dat voor haar portefeuille. Deels in eigendom, deels gehuurd. Op basis van functionaliteit, kwaliteit, huidige huurprijzen, grondprijsontwikkelingen en alternatieven in de lokale markt is de portefeuille in kaart gebracht. Deze portefeuille bestaat dan uit ca. 300 Nederlandse Ambassades, Consulaten- Generaal en residenties verspreid over de wereld. De analyse resulteert in een advies om diverse residenties en ambassades niet langer te huren, maar aan te kopen. In samenwerking met lokale advocaten, notarissen, makelaars en hoofden bedrijfsvoering van de Nederlandse ambassades worden enkele residenties en ambassades aangekocht waaronder het consulaat-generaal in Vietnam – Ho Chi Minh Stad, de residentie in Sri Lanka – Colombo en de ambassade in Pakistan. Vast Janszen treedt hier op als projectverantwoordelijke (1999-2000)

Projectmanager gemeente Rotterdam

De huisvesting van het voortgezet onderwijs in Rotterdam behoeft een investeringsimpuls. In opdracht van de dienst Jeugd, Onderwijs en Samenleving van de gemeente Rotterdam wordt onder leiding van Vast Janszen een investeringsprogramma opgesteld voor het Voortgezet Onderwijs in Rotterdam voor de periode 2006-2009 en 2010-2013.

Het toedelen van investeringsbudgetten voor een langere periode verondersteld onderbouwing en verantwoording. In samenwerking met de verschillende schoolbesturen van het voortgezet onderwijs, de belangen van verschillende wethouders en beleidsprioriteiten van de gemeente Rotterdam, wordt een set van criteria ontwikkeld. Met de verantwoordelijke wethouder en de directeuren van de schoolbesturen worden criteria en weging overeengekomen. De analyse leidt tot een toedeling van investeringsbudgetten voor scholen in het voortgezet onderwijs in de gemeente Rotterdam.

De resultaten zijn gepubliceerd in “Rotterdam investeert in  onderwijs, Integraal Huisvestingsplan Onderwijs” ® Rotterdam 2006-2010

Vastgoedadviseur Drinkwaterbedrijf Dunea

In opdracht van Total Facility Management) TFM is voor Dunea, waterbedrijf, Vast Janszen BV als vastgoedadviseur ingehuurd (2010-2011).

Dunea, drinkwaterbedrijf Zuid Holland, is verspreid gehuisvest in enkele gemeenten in Den Haag e.o. op het moment dat zij TFM inhuurt voor herhuisvesting van haar organisatie. Dunea wenst zich te concentreren op één van de bestaande locaties of een nieuwe locatie.

Vast Janszen treedt als adviseur op voor TFM bij het opstellen van de uitvraag voor vastgoedeigenaren. Eigenaren van gebouwen die reeds in gebruik zijn bij Dunea, maar ook eigenaren van leegstaand vastgoed dat in aanmerking komt voor herhuisvesting van Dunea. Makelaars en ontwikkelaars zijn uitgenodigd om aanbiedingen te doen. Uit een veelheid van aanbiedingen is een selectie en een analyse gemaakt. Hierbij spelen aspecten als duurzaamheid, kosten (huur en investeringen), functionaliteit in relatie tot het ‘Nieuwe Werken’ en tijdigheid een rol.

Aan de hand van deze analyse is een advies uitgebracht die geleid hebben tot het starten van onderhandelingen en contractvorming.

Begin 2014 trekt Dunea in haar ‘nieuwe’ kantoor in Zoetermeer aan het plein van de Verenigde Naties 11, dat een tweede kans kreeg. Het gebouw is zowel intern als extern gestript tot op het betonnen casco. Het drinkwaterbedrijf heeft onder andere 70% bespaard op het energieverbruik.

Vastgoedadviseur Fortis Bank

Een belangrijk element in de strategie van de Fortis Bank is het behalen van een maximale omzet tegen zo laag mogelijke kosten. Een voorname kostenpost is de huisvesting, dat anderzijds als asset ondersteuning levert aan het primaire proces. Het Facilitair Bedrijf Fortis wenst een corporate real estate (CRE) organisatie op te zetten om huisvestingslasten inzichtelijk te maken en tools te kunnen aanreiken waarmee op deze lasten kan worden gestuurd.

In samenwerking met Diephuis Stevens B.V., is door Vast Janszen advies uitgebracht voor het opzetten van een CRE-unit binnen het Facilitair Bedrijf van Fortis Nederland B.V. en is een set van sturingsvariabelen ontwikkeld. Sturingsvariabelen die inzicht geven in huisvestingskosten, nu en in de toekomst van het eigen vastgoed. Hierbij is rekening gehouden met afschrijvingstermijn en nieuwe investeringen. Met het opzetten van een CRE krijgt het Facilitair Bedrijf, het verkoopnet, de Raad van Bestuur en ICT inzicht in de kosten van huisvesting. Het betreft, voor het bankkantorennet, informatie over baten en lasten in relatie tot de huisvestingslasten, evenals informatie over de kwaliteit van de vestigingen (bv. representativiteit, bereikbaarheid, ruimtegebruik). Ook is de verhouding zichtbaar gemaakt tussen de rendementen op het vastgoed en het rendement van Fortis Bank NV. Uitgangspunt is zoveel als mogelijk gebruik te maken van bestaande informatie systemen bij de bank.

Vastgoedadviseur gemeente Lelystad

Voor de gemeente Lelystad is een advies uitgebracht bij de herontwikkeling en het beheer van het stadhuis. In opdracht van COAX is voor de gemeente door Vast Janszen een analyse gemaakt van de te verwachten kosten van het beheer van het stadhuis gedurende een periode van 10 en 15 jaar. Hierbij zijn de huur en de koopvariant van het stadhuis met elkaar vergeleken en van een financieel advies voorzien (2005-2006).

Projectmanager deelgemeente Hoogvliet

De bouwkundige kwaliteit van de basisscholen in Rotterdam/ deelgemeente Hoogvliet blijft achter bij de kwaliteit van de gebouwde woonomgeving. Dat vraagt om een extra investeringsimpuls én een verantwoorde toewijzing van budgetten (in omvang en in tijd).

In opdracht van de Rotterdamse deelgemeente Hoogvliet is een investeringsprogramma opgesteld voor Hoogvliet voor de periode 2007-2017. Hierbij is rekening gehouden met het omvangrijke woningbouwprogramma, de ontwikkelingen binnen het onderwijs, de ontwikkeling van het aantal leerlingen en de bouwkundige kwaliteit van de schoolgebouwen. Er is een wijkgericht investeringsprogramma opgesteld, afgestemd op het woningbouwprogramma zodat de gebouwde omgeving in zijn geheel een kwaliteitsimpuls ondergaat en overruimte op de basisscholen een nieuwe functie krijgt. Vast Janszen treedt hier op als projectverantwoordelijke (2006-2007).