Innovatiepaviljoen Floriade 2022

Almere is in 2022 de trotse gastheer voor de Floriade. De 7e editie van deze wereldtuinbouwtentoonstelling staat in het teken van Growing Green Cities. De Floriade wordt een living lab. Een lab waar urgente maatschappelijke vraagstukken centraal staan als gevolg van mondiale verstedelijking. Denk hierbij aan voedselvoorziening, klimaatverandering, gezondheid en energiewinning. Klik hier voor een animatie.

Vast Janszen is ingehuurd als projectmanager voor de bouw en exploitatie van het Flevolands Floriade paviljoen. Zie: www.doepelstrijkers.com/en/projects/subzero/ en www.flevoland.nl/dossiers/floriade-werkt/innovatiepaviljoen. Een paviljoen dat in zijn ontwerp, materiaalkeuze,  bouw, inrichting en exploitatie het toppunt moet worden van duurzaamheid ( biobased, circulair, milieuvriendelijk). In samenwerking met leveranciers en exploitanten die innovatie en lef in hun DNA hebben. Bedrijven die bij voorkeur nog een stapje verder willen gaan dan ze de vorige keer gegaan zijn.

Vast Janszen is verantwoordelijk voor het projectmanagement.

In 2019 start de bouw van het Innovatiewerkpaviljoen, zoals het Flevolandse paviljoen genoemd wordt. De provincie zet met dit gebouw op het Floriadeterrein de deuren wijd open voor een community van bedrijven, studenten en kennisinstellingen, die zich willen inzetten voor duurzame innovaties. Als werk-, en demonstratieruimte om gezamenlijk te komen tot nieuwe duurzame vindingen op het gebied van reststromen, waterzuivering, water, mobiliteit en vooral – we hebben het hier natuurlijk wel over Flevoland – voedselproductie. Zo belichaamt de Innovatiewerkplaats de 4 pijlers van de Floriade – energizing, greening, healthying & feeding the city – en belooft het een blikvanger te worden. Oplevering staat gepland in 2020.

Projectmanager High Tech Indoor Farming

In opdracht van het Atelier Rijksbouwmeester is de vraag om een pilot High Tech Indoor Farming te ontwikkelen. Met als doel de innovatiekracht van verschillende sectoren te bundelen en een leegstaand kantoorgebouw geschikt te maken voor deze vorm van stadslandbouw. Inspelend op de groeiende vraag naar gezond en betrouwbaar voedsel. Voortkomend uit een groeiende zorg over de herkomst en kwaliteit van voedsel, voedselconsumptie en de gezondheid(szorg).

Als projectmanager/ ontwikkelaar niet alleen verantwoordelijk voor de vormgeving en inhoud, maar ook het proces waar vertrouwen en creativiteit alle ruimte behoeft. Vertegenwoordigers uit de (glas)tuinbouw, de stadslandbouw, de topsectoren, universiteiten en Hogescholen, banken, TED-ex winnaars en projectontwikkeling leveren input. Met keyplayers uit verschillende sectoren wordt gezocht naar vorm, inhoud en draagvlak. In een aantal expert meetings o.l.v. Jan Douwe Kroeske krijgt de pilot vorm en inhoud. De rode draad: de innovatiekracht van de verschillende sectoren in combinatie met de (h)eerlijkheid van voedsel en/of de inzet van voedsel voor medicinaal gebruik. De kans om innovatie in combinatie met  glastuinbouw te etaleren én in te spelen op een groeiende vraag naar betrouwbaar, gezond en lekker voedsel. Maar ook met een bijdrage aan de verschuiving van expansie naar transformatie van vastgoed. Een proces van scratch af aan naar iets totaal nieuws op diverse fronten. Een analyse van de leegstand in de Rijksvastgoedportefeuille wordt van longlist, shortlist tot favoriet teruggebracht. Het Proeflokaal 075, voorzien van een businessmodel en referentiebeelden is een feit. Op papier, op de mooiste lokatie in Nederland: het Hembrugterrein in Zaandam.

Vast Janszen treedt hier op als proces- en projectmanager (deels i.s.m. Peter Blesgraaf van Nedmanagers).

Projectmanager TU Delft

De faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen van de TU Delft (CiTG), het oudste deel van 1925, moet gerenoveerd. In 2013 huurt FMVG (de vastgoedorganisatie van de TU Delft) Vast Janszen in als projectmanager. De organisatie heeft dan al een programma van eisen opgesteld waarin het Nieuwe Werken centraal staat. Er liggen twee voorlopige ontwerpen, die beiden voortijdig zijn stilgelegd. De opdracht aan Vast Janszen is de renovatie weer in beweging te zetten.

In de bestuurlijk complexe omgeving van professoren, decaan, het College van Bestuur, Universiteitsdiensten, Onderwijs en studentenzaken, FMVG en derden die ruimte huren bij de faculteit CiTG, is o.l.v. Vast Janszen een projectplan gemaakt. Voorgesteld is de faculteit in delen te renoveren. De laboratoria zijn hierbij als aparte functie onderscheiden en zoveel als mogelijk geconcentreerd in de Stevinhallen, waar zich de specifieke ruimten bevinden. Deze zijn uitstekend geschikt voor faculteit gerelateerd onderzoek. Hierdoor komt meer ruimte vrij in het hoofdgebouw voor collegezalen in verschillende formaten, studieruimtes en vergaderruimten. In lijn met de Campusvisie, die in 2013 tegelijkertijd is ontwikkeld, is een brug geslagen tussen beleid en uitvoering. Langzaam krijgen alle partijen weer vertrouwen in de renovatie.

Omdat financiering uitblijft, is eind 2013 de opdracht beëindigd. Als in de loop van 2014 financiering wordt vrijgemaakt, krijgt het projectplan goedkeuring en is de renovatie in delen hervat.

Plaatjes uit het projectplan initiatieffasedeelgebied 2 v 2, m2, budget

Projectmanager Franse Ambassade

Medio 2008 is Vast Janszen gevraagd om als projectmanager het project herhuisvesting Franse ambassade over te nemen. Er is op dat moment op grote lijnen overeenstemming over een locatie, maar over kwaliteit, geld, tijd, risico’s, organisatie en een ontwerp moet alles nog worden afgesproken.

In een complex bestuurlijke omgeving wordt in 1,5 tijd een samenwerkingsovereenkomst opgesteld tussen het ministerie van Veiligheid en Justitie (opdrachtgever), het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken en de directeur Generaal van de Rijksgebouwendienst. De hoge veiligheidseisen die er vanuit Frankrijk, maar ook vanuit Nederland gesteld worden aan de huisvesting van buitenlandse ambassades, maken het een complex vraagstuk waar veel instanties en dus mensen bij betrokken zijn. Een omgeving waarin gezamenlijk continu gezocht is naar oplossingen om tegemoet te komen in de soms tegenstrijdige wensen en eisen van alle partijen.

De Franse ambassade verhuist naar het ‘Kodakpand’ aan de Anna Paulownastraat (3.000 m2) in Den Haag, schuin tegenover het Vredespaleis. Hiervoor is het pand eerst gerenoveerd. Aanleiding voor de verhuizing van de Franse ambassade is het nieuwbouwproject voor de Hoge Raad der Nederlanden.

De nieuwe Franse ambassade is in het najaar 2012 opgeleverd.

Projectmanager AIVD

Als in 2003 het voormalige ministerie van Onderwijs naar Den Haag verhuist, komt het gebouw aan de Europaweg 4 in Zoetermeer voor 60% leeg te staan. In opdracht van de Rijksgebouwendienst is Vast Janszen als projectmanager verantwoordelijk voor een haalbaarheidsstudie voor herbestemming van het pand  (totaal 70.000 m2). Het haalbaarheidsonderzoek leidt tot herhuisvesting van de Algemene Inlichtingen en Voorlichtingsdienst (AIVD), die dan nog in Leidschendam zit.

Op de Europaweg zijn Centraal Financiën Instellingen (CFI van het ministerie van Onderwijs) en de Bouwdienst van Rijkswaterstaat nog in het gebouw gehuisvest. Vast Janszen treedt op als projectverantwoordlijke voor plannen van aanpak en projectplannen voor de verbouwing van het gebouw voor de drie gebruikers.

Een verhuisstroom waarbij het leegkomende gebouw van de AIVD de nieuwe huisvesting voor Europol uit Den Haag wordt, haalt het politiek niet. In samenwerking met Twijnstra Gudde en onder verantwoordelijkheid van Vast Janszen worden verschillende scenario’s uitgewerkt om deze verhuisbeweging in gang te zetten. Het is uiteindelijk de minister van Justitie die beslist dat de nieuwe huisvesting van Europol binnen de gemeente grenzen van Den Haag zal liggen.

Tijdens de realisatiefase treedt Vast Janszen op als vastgoedadviseur in het projectteam. Een Commissie van Beheer wordt opgesteld, waarvan de uitvoering en het dagelijks beheer de verantwoordelijkheid zijn van Vast Janszen (2001-2006).

In 2008 opent koningin Beatrix de nieuwe huisvesting voor de AIVD en CFI in het pand aan de Europaweg. Foto oude en nieuwe huisvesting

Doorklikken voor: plaatjes uit het projectplan initiatieffase deelgebied 2 v 2, m2,

Analyse en advies Belastingdienst

De Belastingdienst reorganiseert met vergaande consequenties voor de huisvesting.  ‘De nieuwe Belastingdienst’ (2002-2003)’ voorziet in een integratie van voorheen afzonderlijke kantoren voor Particulieren, Ondernemers, Grote Ondernemers en de Douane. De samenvoeging van de verschillende belastingdienstonderdelen moet zich binnen een tijdsbestek van 1 jaar voltrekken en zoveel als mogelijk binnen de eigen vastgoed portefeuille.

Per regio, per vestiging en per organisatieonderdeel is de formatie, het ruimtegebruik, de groei en krimp inzichtelijk gemaakt. Door de afzonderlijke kantoren samen te voegen is in kaart gebracht welke gebouwen uit portefeuille zich het meest lenen voor gezamenlijke huisvesting. In samenwerking met de verschillende dienstonderdelen zijn verhuisbewegingen in kaart gebracht en de daaruit voortvloeiende interne verbouwingen en afstoot van vastgoed.

Het advies resulteert in huisvestingsoplossingen voor de 13 belasting- en 4 douaneregio’s. De totale portefeuille van de Belastingdienst telt dan 80 gebouwen op ruim 600.000 m2 en ruim 17.000 fte’s. De portefeuille van de Douane is 91 gebouwen groot met 5.600 fte’s.

In navolging van het advies vinden in- en externe verhuizingen plaats, een beperkt aantal nieuwbouwontwikkelingen en afstoot van onroerend goed.

Vast Janszen treedt hier op als projectverantwoordelijke in samenwerking met het bureau MOARKI.

Procesmanager Ministerie van Buitenlandse Zaken

De directie Huisvesting Buitenland van het ministerie van Buitenlandse Zaken is verantwoordelijk voor het beheer van ca. 300 Ambassades, Consulaten-Generaal en residenties verspreid over de wereld. In samenwerking met lokale advocaten, notarissen en makelaars en hoofden bedrijfsvoering van de Nederlandse ambassades ter plekke zijn enkele residenties en ambassades geherhuisvest. Vast Janszen treedt op als proces- en projectmanager.

In het proces is een stappenplan ontwikkeld met een aantal standaard documenten voor de verschillende stappen waaronder een checklist en een programma van eisen voor de ambassades en de residenties. Speciale aandacht is er voor de veelheid aan spelers, selectie en verantwoording.

Als projectmanager verantwoordelijk voor de herhuisvesting van enkele Ambassades en residenties:

  • Het Consulaat-Generaal in Mumbai/India
  • De Ambassade in Kampala/ Oeganda
  • De Ambassade in Abuja/Nigeria (gezamenlijk met Frankrijk en België)
  • De Ambassade in Asmara/Eritrea
  • De Ambassade in Nairobi/Kenia

Op basis van een opgestelde uitvraag krijgt een lokale partij een zoekopdracht. Soms een internationaal opererend makelaarskantoor, maar als die ontbreekt, lokale personen die als makelaar optreden of eigenaren van vastgoed. Afhankelijk van de hoeveelheid beschikbaar vastgoed is er een longlist die is teruggebracht naar shortlist, waarna locaties in kaart zijn gebracht en zijn bezocht. Het vastgoed is ter plekke geïnspecteerd op bouwkundige en functionele kwaliteit. In gesprek met eigenaren of beheerders zijn onderhandelingen gevoerd over huur c.q. koopvoorwaarden . Er is een projectplan opgesteld waarin geld, risico’s, organisatie, informatie, tijd en kwaliteit zijn beschreven. Ter plekke vindt een inventarisatie plaats van architecten, aannemers en leveranciers voor de verbouwing en de beschikbaarheid van materialen (2001-2002). Na afronding van de initiatieffase zijn projecten niet langer de verantwoordelijkheid van de afdeling accountmanagement. Het projectmanagement gaat over naar de afdeling projecten.

Na diverse bouwkundige aanpassingen zijn de Ambassades en het Consulaat Generaal in gebruik genomen.

Projectmanager Gemeente Westland

De gemeente Westland vraagt Vast Janszen in 2007-2008 als projectmanager/ -onwikkelaar voor de Boemerang, een basisschool in Naaldwijk. Samen met CERES/Vestia en de Stichting Gymnastiekvereningen Westland mag een plan worden ontwikkeld. Binnen de stedenbouwkundige randvoorwaarden, zoals deze eerder door de gemeente Westland zijn vastgesteld, wordt financiering vrijgemaakt voor de planvorming. Gedurende een klein jaar wordt in samenwerking met de woningcorporatie en de stichting gewerkt aan programma’s van eisen, financiering en de exploitatie.

Projectmanager Amersfoort

Amersfoort kent in deze tijd een florerende kantorenontwikkeling. In de directe omgeving van het station vinden veel nieuwbouwontwikkelingen plaats. De gebruikers van Stationsplein 14 (bouwjaar 1971) en 16 (bouwjaar 1977) bezinnen zich door klachten in het dagelijks gebruik en beheer.

De huurders en de gebouwen maken onderdeel uit van een grotere vastgoedportefeuille van het Rijk in Amersfoort,

Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB, voorheen Rijksgebouwendienst) wenst een huisvestingsanalyse met alternatieve mogelijkheden.

Met 7 verschillende huurders op 4000 m2 bvo, uiteenlopende lengtes van huurcontracten en veel en uiteenlopende klachten in het dagelijks beheer, zijn de mogelijkheden divers. Het pand is geschikt voor gemeenschappelijk gebruik, en goed in delen verhuurbaar. Met 25 parkeerplaatsen heeft het een ruime parkeernorm voor vergelijkbare gebouwen op een A locatie.

Met vertegenwoordigers van alle partijen zijn scenario’s uitgewerkt: verkoop, sloop/ nieuwbouw of renovatie en mogelijke verhuisbewegingen. Hierbij is rekening gehouden met wensen van de huidige huurders en hun ministeries, verwachte ontwikkelingen binnen andere rijksorganisaties die in de regio zijn gehuisvest, de waarde-ontwikkeling van het onroerend goed en andere gebouwen in de Rijksvastgoedportefeuille is aanbevolen het pand te renoveren. Met behulp van andere rijksdiensten die in Amersfoort gehuisvest zijn, is een advies uitgewerkt voor de concentratie van rijksdiensten in Amersfoort (2001).

 

Projectmanager Europol

De huisvesting van Europol aan de Koningskade in Den Haag voldoet niet meer. De locatie is te krap, ondanks een uitbreiding op het eigen terrein.

In opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB, voorheen Rijksgebouwendienst)  doet Vast Janszen locatie onderzoek voor herhuisvesting van Europol. Hiervoor is 30.000 m2 bvo nodig, excl. parkeren. Veel locaties passeren de revue, waarbij een voorkeur voor herhuisvesting binnen de gemeentegrenzen van Den Haag de voorkeur heeft.

Binnen een bestuurlijk complexe omgeving leidt het advies tot aankoop van een perceel in Den Haag, voorheen behorende tot het Congresgebouw in Den Haag. Het Congresgebouw dat even daarvoor verkocht is aan Provast, projectontwikkeling. De onderhandelingen worden gestart. In 2004 wordt overeenstemming bereikt.

Medio 2011 neemt de Europol-organisatie haar intrek in het nieuwe hoofdkantoor. Foto oude en nieuwe pand