Projectmanager Rechtbank Amsterdam

De Rechtbank en het Openbaar Ministerie in Amsterdam hebben nieuwe huisvesting nodig.  Sinds 1999 zijn de partijen met de Rijksgebouwendienst in gesprek over groei. Na een adviesrapport in 2001 en een instandhoudingsplan in 2006, is Vast Janszen als projectmanager verantwoordelijk voor opvolging van het project.

In een team van professionals wordt onder de verantwoordelijkheid van Vast Janszen een business case opgesteld. Hierin zijn percelen geselecteerd die een ontwikkelpotentie hebben van ca.  80.000 m2 voor herhuisvesting. Met aanvankelijk vijf locaties wordt aan de hand van massastudies een business case uitgewerkt. Twee locaties zijn favoriet en realistisch: het Marineterrein en de Zuidas. Aanvullende stedenbouwkundige studies vallen gunstiger uit voor de Zuidas. De beslissing valt medio 2010: Voor de rechtbank en het openbaar ministerie komt er nieuwbouw op de Zuidas. Het stedenbouwkundig plan is nader gespecificeerd, het bestemmingsplan is gewijzigd en een intentie overeenkomst met de gemeente Amsterdam gesloten.

De nieuwbouw wordt in fasen gerealiseerd, waarna de bestaande gebouwen in fasen kunnen worden gesloopt en de organisatie in fasen kan verhuizen. Een mooie uitdaging het nieuwe complex  af te stemmen op het te ontwikkelen dokmodel, waarbij de infrastructuur deels ondergronds wordt gebracht.

In mei 2016 is het DBFMO contract gesloten. In het consortium is Kaan architecten vertegenwoordigd.

 

 

Businesscase ministerie van Economische Zaken

Het besluit tot renovatie van het ministerie van Landbouw en Visserij is nog maar net genomen, als besloten wordt het ministerie samen te voegen met het Ministerie van Economische Zaken. Een samenvoeging waarbij de huisvesting van beide ministeries op de schop gaat. Nu nog verspreid over een grote hoeveelheid gebouwen in en rond de stad, is de wens het aantal vestigingen terug te brengen. Geconcentreerde huisvesting van beide ministeries bevordert de samenwerking en het versmelten van culturen en dringt de huisvestingskosten verder terug.

Vanaf het moment van besluitvorming over de renovatie van het ministerie van Landbouw en Visserij tot aan de samenvoeging met het Ministerie van Economische Zaken en de oplevering van de nieuwe huisvesting, is Vast Janszen verantwoordelijk voor de businesscase.

De businesscase dient oorspronkelijk ter verantwoording van een keuze tussen nieuwbouw voor het ministerie of renovatie van de Bezuidenhoutseweg 73 in Den Haag. Later wordt deze uitgebreid om inzichtelijk te maken of en zo ja welke kostenbesparingen mogelijk zijn indien twee miniseries worden samengevoegd. Maar ook om voor de jaarlijkse begroting de totale huisvestingskosten en a fonds perdu financieringen tijdig in te plannen.

De renovatie van het gebouw is gestart in 2006 en wordt eind 2012 opgeleverd. Vast Janszen is verantwoordelijk voor:

  • de business case en de implementatie van de business case
  • een actualisatie van de business case als gevolg van het samenvoegen van de departementen EZ en LNV tot het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie na de vorming van het Kabinet Rutten (sept. 2010)
  • de impact van vertragingen, onvoorziene kosten en meevallers
  • een meerjarenoverzicht van huisvestingskosten van de totale huisvestingsportefeuille van het departement voor de begroting;
  • klantcontacten en toelichting van de financiële component (incl. effecten van a fonds perdu financiering en financiering uit bijzondere programma’s zoals asbestsanering, planmatig onderhoud, bodemverontreiniging en cultureel erfgoed);